JESTEŚMY NA YOUTUBE.COM

CELE

 1. Ochrona praw zawodowych:
  • Działalność na rzecz ochrony praw zawodowych, moralnych i materialnych artystów plastyków oraz reprezentowanie członków ZPAP w kraju i za granicą
  • Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie rozwiązań prawnych, zapewniających warunki dla wykonywania zawodu artysty plastyka w oparciu o status twórcy, stosowny do społecznych funkcji twórczości plastycznej
  • Ochrona swobody twórczości plastycznej
  • Kształtowanie zasad etyki i solidarności zawodowej
 2. Ochrona praw autorskich:
  • Zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich i pokrewnych do utworów plastycznych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 3. Edukacja artystyczna i promowanie sztuki:
  • Działania edukacyjne i oświatowe oraz wspieranie i rozwjanie wszelkiej aktywności w zakresie sztuk wizualnych, historii sztuki oraz teorii filozofii sztuki
  • Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej, pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego
  • Organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowanie i organizowanie wszelkich działań służących prezentacji i wymianie doświadczeń i osiągnięć zawodowych
  • Działania w dziedzinie nadzoru estetycznego i orzecznictwa artystycznego w ramach współpracy z organami państwowymi i samorządowymi
  • Wspomaganie zagadnień z tematyki ochrony środowiska poprzez ochronę krajobrazu kulturowego: przyrodniczego i zurbanizowanego, ochroną ładu przestrzennego w tym dbanie o zasadność i skuteczność informacji w przestrzeni publicznej oraz kształtowanie funkcjonalności i estetyki w tej przestrzeni
 4. Inne
  • Działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, realizacja programów społecznych w zakresie integracji międzypokoleniowej, budowanie dialogu międzykulturowego